22 May 2012

เว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของฝ่ายต่างประเทศ

 เว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของฝ่ายต่างประเทศ
 
[1]เว็บดิกชันนารี  พจนานุกรม

[2] เว็บชื่อประเทศต่าง ๆ และเมืองหลวง เขียนอย่างเป็นทางการในภาษาไทย

[3] เว็บ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ สถานทูตต่างประเทศในเมืองไทย

[4] เว็บ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ สถานทูตไทยในต่างประเทศ

[5] หนังสือราชการภาษาอังกฤษ ตามระเบียบงานสารบรรณ

[6] เว็บไซต์เจ้าภาพจัดการแข่งขันในต่างประเทศ
WorldSkills
WorldSkills Leipzig
Abilympic Organization Office Japan
ASEAN Skills Competition

[7] เว็บอุณหภูมิ, สภาพอากาศ

[8] ลักษณะของปลั๊ก และกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในประเทศต่าง ๆ
http://en.wikipedia.org/wiki/Mains_electricity_by_country

[9] เวลาเมือง, เมืองหลวง ประเทศต่าง ๆ
http://www.timeanddate.com/worldclock/

[10] อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา